TIN TỨC NỔI BẬT

THG – Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức...

Ngày 22/9/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM có thông báo số 1070/TB-SGDHCM Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tạm ứng cổ...

TIN HOẠT ĐỘNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017 đã được...

File đính kèm: THG - BCTC hợp nhất bán niên năm 2017

THG – Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2017 đã được kiểm...

File đính kèm: THG - BCTC riêng bán niên năm 2017

VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN