Trang chủ Quan hệ cổ đông đại hội đồng cổ đông

đại hội đồng cổ đông

THG – Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

THG – Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

1. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 2. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 3....

THG- Thông báo mời họp và Giấy đăng ký dự họp/ủy quyền tham dự...

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Giấy đăng ký và ủy quyền dự họp

THG – Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

THG – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Quy chế bầu cử Báo cáo hoạt động HĐQT Báo cáo hoạt động BKS Tờ trình thông qua BCTC...

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT