Trang chủ Quan hệ cổ đông đại hội đồng cổ đông

đại hội đồng cổ đông

THG-Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

THG – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

1. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 2. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 3. Báo cáo hoạt động BKS năm...

THG – Thủ tục ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

1. Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 2. Chương trình Đại hội 3. Giấy đăng ký dự họp/ủy quyền

THG – Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

THG – Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

1. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 2. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 3....

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT