Trang chủ Quan hệ cổ đông đại hội đồng cổ đông

đại hội đồng cổ đông

THG – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Báo cáo hoạt động HĐQT Báo cáo hoạt động BKS Tờ trình thông qua BCTC hợp nhất và...

THG – Thư mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thư mời Chương trình ĐH Giấy ủy quyền và đăng ký dự họp

THG – Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 Báo cáo hoạt động HĐQT Báo...

THG – Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 và hồ sơ...

Thư mời Giấy ủy quyền và đăng ký dự họp Chương trình ĐH Giấy đề nghị ứng cử TV HĐQT Giấy đề nghị ứng cử TV BKS Giấy đề...

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT