Trang chủ Quan hệ cổ đông đại hội đồng cổ đông

đại hội đồng cổ đông

THG – Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

THG – Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

1. Quy chế làm việc Đại hội 2. Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử HĐQT, BKS 3. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021...

THG – Thông báo mời họp, Thông báo đề cử, ứng cử và các...

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 2. Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền 3. Chương trình Đại hội 4. Thông báo...

THG-Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

THG – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

1. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 2. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 3. Báo cáo hoạt động BKS năm...

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT