Trang chủ Quan hệ cổ đông đại hội đồng cổ đông

đại hội đồng cổ đông

THG- Thông báo mời họp và Giấy đăng ký dự họp/ủy quyền tham dự...

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Giấy đăng ký và ủy quyền dự họp

THG – Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

THG – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Quy chế bầu cử Báo cáo hoạt động HĐQT Báo cáo hoạt động BKS Tờ trình thông qua BCTC...

THG – Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và các biểu...

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2. Giấy đăng ký tham dự họp và ủy quyền tham dự họp 3. Thông báo...

THG – Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT