Ban kiểm soát

Ông Trương Bích Huyền
Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Phan Trọng Liêm
Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Phạm Thị Xuân Lan
Thành viên Ban Kiểm soát