Hội đồng quản trị

Ông Vũ Huy Giáp
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Vinh Hiển
Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Trần Hoàng Huân
Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Thanh Nghĩa
Thành viên Hội đồng quản trị
Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Hường
Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Nguyễn Thị Trúc Giang
Thành viên Hội đồng quản trị