Hội đồng quản trị

Ông Trần Hoàng Huân
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Vũ Huy Giáp
Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc 
 

Ông Lê Vinh Hiển
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Thanh Nghĩa
Thành viên Hội đồng quản trị
Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Hường
Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Nguyễn Thị Trúc Giang
Thành viên Hội đồng quản trị