TICCO nhận Quyết định trúng thầu gói thầu: Xây dựng cầu chính và đường vào cầu. Công trình: Cầu Hòa Tịnh trên ĐT .878B

26

Ngày 17/8/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) nhận được Quyết định số 575/QĐ-BQLDAGT của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt kết quả đấu thầu. Gói thầu: Xây dựng cầu chính và đường vào cầu thuộc Công trình: Cầu Hòa Tịnh trên ĐT.878B
– Giá trị trúng thầu: 14.000.000.000 đồng (Mười bốn tỷ đồng)
– Thời hạn thi công: 360 ngày kể từ ngày khởi công

Chia sẻ