Trang chủ Quan hệ cổ đông đại hội đồng cổ đông

đại hội đồng cổ đông

THG – Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các tài...

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024; Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên...

THG – Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

1. Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động...

THG – Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; 2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;...

THG – Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và các tài liệu...

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023

THG – Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

1. Quy chế làm việc Đại hội 2. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 3. Báo cáo đánh...

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT