Trang chủ Quan hệ cổ đông đại hội đồng cổ đông

đại hội đồng cổ đông

THG – Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và các tài liệu...

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023

THG – Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

1. Quy chế làm việc Đại hội 2. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 3. Báo cáo đánh...

THG – Thông báo mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

1. Thông báo mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 2. Giấy đăng ký dự họp/ủy quyền tham dự họp 3. Chương trình Đại họi

THG – Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

THG – Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

1. Quy chế làm việc Đại hội 2. Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử HĐQT, BKS 3. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021...

TIN TỨC MỚI

XEM NHIỀU NHẤT