Chính sách tuyển dụng

Trích lục từ “Quy chế tuyển dụng” được ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/NQ của Hội đồng quản trị ngày 16/12/2009

  1. Chính sách tuyển dụng của công ty với nguyên tắc công khai chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, thời điểm, địa điểm và kết quả tuyển dụng. Chỉ tuyển những người đạt tiêu chuẩn tuyển dụng và theo nguyên tắc người nào đáp ứng tốt nhất thì được tuyển trước.
  2. Khi tham gia tuyển dụng, ứng viên phải thực hiện các “bài thi kiểm tra” – phỏng vấn thích hợp nhằm đánh giá trình độ chuyên môn theo yêu cầu..
  3. Việc đánh giá ứng viên là dùng các công cụ, biện pháp thích hợp để kiểm tra sự phù hợp của từng ứng viên với tiêu chuẩn tuyển dụng.
  4. Kết quả đánh giá của từng ứng viên được Hội đồng tuyển dụng họp thảo luận và đưa ra kết luận tuyển dụng hoặc không.
  5. Đối với các ứng viên trúng tuyển, sẽ thử việc tại công ty theo Luật Lao động, trong quá trình thử việc, nhân viên thử việc được hướng dẫn, đào tạo các qui định, chế độ, chính sách của công ty.
  6. Qua quá trình thử việc, nhân viên thử việc tự nhận xét, đánh giá kết quả thử việc của bản thân; bộ phận hướng dẫn có trách nhiệm đánh giá kết quả thử việc bao gồm đánh giá năng lực (tay nghề), phẩm chất đạo đức của nhân viên để đề xuất tuyển dụng chính thức, xếp bậc năng lực để trả lương và ký hợp đồng lao động nếu đạt yêu cầu.