Cống Bảo Định

2020

I. Phạm vi công việc : Thi công xây dựng công trình.
II. Mô tả tóm tắt dự án :    

    1. Nhiệm vụ công trình:

  • Ngăn mặn, giữ và tạo nguồn ngọt, tiêu chua, rửa phèn, cải tạo đất, đảm bảo sản xuất cho 10.300 ha đất tự nhiên.
  • Chuyển nước ngọt từ rạch Bảo Định sang rạch Gò Cát, cấp nước cho KV phía Đông rạch Bảo Định.

    2. Quy mô công trình:

  • Cấp công trình: IV
  • Chiều rộng cửa: 3 cửa x 10m = 30m
  • Cầu giao thông H18 – X80

    3. Khối lượng chính:

  • Đất đào đắp: 149.790m3
  • Bê tông các loại: 6.501 m3
  • Đá các loại: 2.436 m3

    4. Giá trị xây lắp: 18.900.000.000 ĐVN
(theo thời điểm giá năm 2004)

Chia sẻ