Cống Cần Chông

1584

I. Phạm vi công việc : Thi công xây dựng công trình.

II. Mô tả tóm tắt dự án :

   1. Nhiệm vụ công trình:Cùng với các công trình khác trong dự án Nam Măng Thít có nhiệm vụ:

  • Ngăn mặn, tiêu cho 267.000 ha đất tự nhiên
  • Dẫn ngọt, trữ ngọt cho 17.792 ha đất nông nghiệp.
  • Tiêu chua, tiêu phèn, xổ mặn cải tạo đất.

   2. Quy mô công trình:

  • Cấp công trình: III
  • Chiều rộng cửa: 8 cửa x 10m = 80m
  • Cầu giao thông H30 – X80

   3. Khối lượng chính:

  • Đất đào đắp: 1.670.506 m3
  • Bê tông các loại: 11.870 m3

   4. Giá trị xây lắp:      58.398.208.000 ĐVN
(theo thời điểm giá năm 2005)

Chia sẻ