Cống Vĩnh Kim

1262

I. Phạm vi công việc : Thi công xây dựng công trình.

II. Mô tả tóm tắt dự án :

    1. Nhiệm vụ công trình:Cùng với các công trình khác trong hệ thống có nhiệm vụ:

  • Kiểm soát mặn, lấy nước, giữ nước, tiêu úng, tiêu chua cho 21.700 ha đất tự nhiên.
  • Kết hợp khai thác nuôi trồng thủy sản.
  • Phát triển mạng lưới giao thông thủy bộ khu vực.

    2. Quy mô công trình:

    3. Khối lượng chính:

  • Đất đào đắp: 211.665 m3
  • Bê tông các loại: 7.853 m3

    4. Giá trị xây lắp:   40.000.000.000 ĐVN
(theo thời điểm giá năm 2002)

Chia sẻ