Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang năm 2023

246

Ngày 21-4, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua các nội dung gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2023; phương án lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023; thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023; việc hủy phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22-4-2022;  việc xóa nợ phải thu khó đòi trên 10 năm đã tích dự phòng 100%; giao dịch với các bên liên quan; đầu tư Dự án Đường D7 và khu dân cư 2 bên đường; khen thưởng người lao động công ty.

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Một trong những nội dung quan trọng trong Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2023 là thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2023.

Các Cổ đông bỏ phiếu thông qua nghị quyết

Theo đó, năm 2023, TICCO phấn đấu đạt doanh thu thuần hợp nhất là 1.669 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 150 tỷ đồng; tổng giá trị đầu tư là 573 tỷ đồng.

This image has an empty alt attribute; its file name is images1813269_DSC_0022-1024x614.jpg

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thống nhất chia cổ tức năm 2022 là 45%; trong đó, tạm ứng cổ tức đợt 1, 2 là 20% vốn điều lệ, chi cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền là 10%, chỉ cổ tức còn lại năm 2022 bằng cổ phiếu là 15%.

Chia sẻ