Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Tiến Nhân
Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Nguyễn Kiều Diễm Trang
Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Đoàn Thị Hồng Cẩm
Thành viên Ban Kiểm soát