Ban Tổng Giám đốc

Ông Vũ Huy Giáp
Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Thanh Nghĩa
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Hữu Hiệp
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Hoài Bắc
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Ngọc Hùng
Phó Tổng Giám đốc