Hội đồng quản trị

Ông Trần Hoàng Huân
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Thanh Nghĩa
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phó Tổng Giám đốc
Ông Vũ Huy Giáp
Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Hường
Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Nguyễn Thị Trúc Giang
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Ông Phạm Văn Hậu
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị