Quy chế tuyển dụng

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích, yêu cầu
Quy chế này được ban hành để xác định các nguyên tắc áp dụng trong việc tuyển dụng nhân sự của công ty, nhằm:

 1. Đảm bảo quá trình tuyển dụng được thực hiện nhất quán trong toàn công ty.
 2. Cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng theo tiêu chuẩn chức danh công việc đã được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 2: Phạm vi áp dụng
Quy chế này được áp dụng cho việc tuyển dụng nhân sự mới cho tất cả các chức danh trong công ty (trừ các chức danh do Hội đồng quản trị tuyển dụng).

Chương 2

NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

Điều 3: Căn cứ để tuyển dụng

 1. Tuyển dụng nhân sự phải theo chức danh cụ thể có trong cơ cấu tổ chức của công ty, phải nằm trong chỉ tiêu sử dụng nhân sự (định biên nhân sự) của công ty và của ngành/bộ phận đã được Tổng Giám Đốc phê duyệt.
 2. Nhân sự được tuyển dụng phải đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển dụng của chức danh cần tuyển.

Điều 4: Nguyên tắc tuyển dụng

 1. Việc tuyển dụng phải công khai: chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, thời điểm, địa điểm, kết quả tuyển dụng.
 2. Chỉ tuyển dụng những người đạt tiêu chuẩn tuyển dụng.
 3. Các ứng viên được tuyển dụng phải đáp ứng tiêu chuẩn, theo nguyên tắc người nào đáp ứng tốt nhất thì được tuyển trước, trong trường hợp mức độ đáp ứng là như nhau thì sẽ ưu tiên cho:
 • Nhà khoa học
 • Người thân của: cán bộ, công nhân viên công ty, quan chức.
 • Cán bộ công nhân viên cũ.
 • Công chức.

Điều 5: Thẩm quyền tuyển dụng:
Theo Điều 10 của Qui chế tổ chức và điều hành.
Điều 6: Các chế độ tuyển dụng
Chi tiết các chế độ tuyển dụng được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và tài liệu quản lý của Công ty.

Chương 3

TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

Điều 7: Kế hoạch tuyển dụng

 1. Việc tuyển dụng được thực hiện theo kế hoạch:
 2. a) Hằng năm, các bộ phận/ngành và công ty lập kế hoạch tuyển dụng, xác định chức danh, số lượng nhân sự cần tuyển và thời điểm tuyển dụng, để làm cơ sở thực hiện.
 3. b) Trong trường hợp phát sinh nhu cầu nhân sự đột xuất do: công việc phát sinh, nhân sự thôi việc, điều chuyển, cử đi học hoặc thăng tiến … thì bộ phận/ ngành lập kế hoạch tuyển dụng đột xuất.
 4. Trình tự, thủ tục lập và trình duyệt kế hoạch tuyển dụng được quy định trong Quy trình tuyển dụng.

Điều 8: Quyết định thực hiện tuyển dụng

 1. Quyết định thực hiện tuyển dụng do người có thẩm quyền theo Điều 10 của Qui chế Tổ chức và điều hành phê duyệt.
 2. Quyết định thực hiện tuyển dụng bao gồm: thời điểm tổ chức tuyển dụng, địa điểm tuyển dụng, chức danh, số lượng tuyển dụng, tiêu chuẩn tuyển dụng, thành phần của hội đồng tuyển dụng, kinh phí tuyển dụng.
 3. Chỉ sau khi Quyết định thực hiện tuyển dụng được phê duyệt, thì quá trình tuyển dụng mới được triển khai thực hiện.

Điều 9: Hội đồng tuyển dụng

 1. Hội đồng tuyển dụng gồm các thành viên được quy định cụ thể cho từng đợt tuyển dụng bởi Quyết định thực hiện tuyển dụng.
 2. Hội đồng tuyển dụng gồm:
 3. a) Người có thẩm quyền theo Điều 10 của Qui chế Tổ chức và điều hành là Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng.
 4. b) Giám đốc nhân sự hoặc Trưởng phòng Nhân sự – hành chính của công ty con là Phó chủ tịch trực Hội đồng tuyển dụng.
 5. c) Nhân viên nhân sự, Phòng Nhân sự công ty mẹ hoặc nhân viên Lao động tiền lương phòng Nhân sự – hành chính của công ty con là Thư ký Hội đồng tuyển dụng.
 6. d) Trưởng hoặc phó đơn vị có nhân sự được tuyển là Ủy viên Hội đồng tuyển dụng.
 7. e) Một số cán bộ quản lý, chuyên viên khác của các đơn vị có thể được trưng cầu tham gia Hội đồng tuyển dụng.
 8. Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm:
 9. a) Xác định tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng cho từng chức danh.
 10. b) Xác định phương pháp, công cụ, tiêu chuẩn và thủ tục đánh giá ứng viên.
 11. c) Chuẩn bị công cụ, tiêu chuẩn và thủ tục đánh giá ứng viên.
 12. d) Xác định các điều kiện hợp đồng và đãi ngộ ứng viên
 13. e) Đánh giá ứng viên và đề nghị tuyển dụng.
 14. Nguyên tắc ra quyết định của Hội đồng tuyển dụng:
 15. a) Các thành viên Hội đồng tuyển dụng được thảo luận bình đẳng về mọi vấn đề liên quan đến công việc tuyển dụng.
 16. b) Các cuộc thảo luận của Hội đồng được ghi thành biên bản.
 17. c) Các thành viên của Hội đồng tuyển dụng được biểu quyết về các quyết định của Hội đồng.
 18. d) Kết quả biểu quyết là cơ sở tham khảo để Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng ra Quyết định cuối cùng.
 19. Trách nhiệm cụ thể của các thành viên Hội đồng tuyển dụng, cách thức thảo luận và ra quyết định được quy định cụ thể trong Quy trình tuyển dụng ban hành kèm theo quy chế này.

Điều 10: Đánh giá ứng viên

 1. Đánh giá ứng viên là dùng các công cụ, biện pháp thích hợp để kiểm tra sự phù hợp của các ứng viên với tiêu chuẩn tuyển dụng.
 2. Thành viên Hội đồng tuyển dụng:
 3. a) Xây dựng công cụ đánh giá ứng viên (bài thi/ trắc nghiệm – và đáp án, câu hỏi phỏng vấn…) theo phân công của Hội đồng.
 4. b) Đánh giá ứng viên: Chấm bài kiểm tra, nhận xét ứng viên thông qua phỏng vấn … theo phân công của Hội đồng. Mỗi thành viên Hội đồng tuyển dụng có phiếu đánh giá riêng cho từng ứng viên.
 5. Hội đồng tuyển dụng họp thảo luận và kết luận đánh giá về từng ứng viên.
 6. Đối với các trường hợp đặc biệt cần tuyển dụng, Tổng giám đốc quyết định việc thực hiện tuyển dụng.

Điều 11: Quyết định tuyển dụng

 1. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng phê duyệt kết quả tuyển dụng.
 2. Tổng Giám Đốc/ Giám đốc công ty con ký hợp đồng lao động với người được tuyển dụng.
 3. Kết quả tuyển dụng phải được thông báo đến từng ứng viên.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Vi phạm và hình thức xử lý

Lỗi vi phạm Hình thức xử lý Thẩm quyền xử lý
1)Thu nhận người không thông qua  thủ tục tuyển dụng • Người vi phạm bị cảnh cáo toàn công ty
• Hủy bỏ kết quả tuyển dụng đối với người được tuyển
Tổng Giám Đốc/  Giám đốc công ty con
2)Làm sai lệch hồ sơ • Cảnh cáo toàn công ty
• Hủy bỏ kết quả tuyển dụng đối với người được tuyển
Tổng Giám Đốc/  Giám đốc công ty con
3)Tiết lộ thông tin về hội đồng tuyển dụng, về phương pháp và công cụ đánh giá cho ứng viên • Phê bình trước công ty và không được tham gia vào Hội đồng tuyển dụng ở các lần sau Tổng Giám Đốc/  Giám đốc công ty con
4)Thiên vị, vận động làm sai lệch kết quả tuyển dụng • Phê bình trước công ty và không được tham gia các quá trình tuyển dụng Tổng Giám Đốc/  Giám đốc công ty con
5)Tư lợi trong quá trình tuyển dụng • Cảnh cáo toàn công ty và buộc thôi việc Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật xem xét và đề xuất Tổng Giám Đốc/  Giám đốc công ty con quyết định
6)Tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động sai chế độ, sai thẩm quyền • Cảnh cáo toàn công ty
• Hủy bỏ kết quả tuyển dụng
Tổng Giám Đốc/  Giám đốc công ty con

Thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật: theo Qui định trong Nội qui lao động công ty.
Điều 13: Hiệu lực

 1. Quy chế tuyển dụng này có hiệu lực kể từ ngày quyết định ban hành.
 2. Quy chế này có thể được sửa đổi khi có những sự sửa đổi liên quan đến việc tuyển dụng trong Điều lệ công ty hay Quy chế tổ chức và điều hành, hoặc có đề nghị của các nhân viên, hoặc các văn bản pháp luật có liên quan.
 3. Tổng giám đốc có thẩm quyền xem xét và phê duyệt sửa đổi qui chế này.