Sứ mạng

  1. Không ngừng nâng cao và phát huy năng lực về kỹ thuật thi công công trình.
  2. Xây dựng nền văn hóa công ty mà các lĩnh vực chuyên môn khác cũng được trọng thị và có vai trò tương xứng.
  3. Dựa trên năng lực cốt lõi, bổ sung năng lực và kỹ năng về kinh doanh và quản lý:
  4. Đào tạo bổ sung năng lực quản lý và kinh doanh cho đội ngũ.
  5. Trong tuyển dụng: ưu tiên tuyển nhân sự có chuyên môn kỹ thuật và đào tạo bổ sung và nâng cấp về kỹ thuật, về quản lý và kinh doanh, định hướng công việc rõ ràng. Tuyển một tỉ lệ nhất định các nhân sự có chuyên môn khác, đào tạo bổ sung về kỹ thuật để có năng lực cốt lõi của công ty.
  6. Lãnh đạo và quản lý các cấp phải được đào tạo, tự đào tạo bổ sung năng lực quản lý về các lĩnh vực khác.