THG – Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

100

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
3. Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền dự họp.

Chia sẻ