THG – Thông báo mời họp, Thông báo đề cử, ứng cử và các hồ sơ kèm theo

357

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2. Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền
3. Chương trình Đại hội
4. Thông báo đề cử, ứng cử HĐQT, BKS
5. Giấy đề nghị đề cử HĐQT – áp dụng cho cổ đông
6. Giấy đề nghị đề cử HĐQT – áp dụng cho nhóm cổ đông
7. Biên bản họp nhóm đề cử HĐQT
8. Giấy đề nghị ứng cử HĐQT
9. Giấy đề nghị đề cử BKS – áp dụng cho cá nhân
10. Giấy đề nghị đề cử BKS – áp dụng cho nhóm cổ đông
11. Biên bản họp nhóm đề cử BKS
12. Giấy đề nghị ứng cử BKS
13. Sơ yếu lý lịch

Chia sẻ