TICCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

51

 Ngày 23-4, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tại đại hội, các cổ đông đã được thông tin các nội dung gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2023; báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Cũng tại đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung gồm: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024; thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024; đầu tư Dự án Đường và khu dân cư 2 bên đường vành đai phía Đông – đoạn 1; đầu tư Dự án Đường số 4 và khu dân cư 2 bên đường; khen thưởng người lao động công ty…

Các Cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội

Một trong những nội dung quan trọng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2024.

Các Cổ đông bỏ phiếu thông qua các tờ trình

Theo đó, năm 2024, TICCO phấn đấu đạt doanh thu thuần hợp nhất là 1.745 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 122 tỷ đồng; tổng giá trị đầu tư là 490 tỷ đồng.Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nguồn Báo Ấp Bắc

http://baoapbac.vn/kinh-te/202404/ticco-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024-1008705/

Chia sẻ