Đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ 800 ngàn hộ...

Đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ 800 ngàn hộ dân

TICCO tổ chức Lễ động thổ dự án Cụm công nghiệp...

     Sáng ngày 01/12/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) đã tổ chức Lễ động thổ dự...

THG – Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020

File đính kèm: Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020

THG – Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

File đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN