THG – QĐ HĐQT ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 12 (sửa đổi ngành nghề phù hớp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa)

25

File đính kèm: QĐ HĐQT ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 12

Chia sẻ