Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Cụm Công nghiệp Gia Thuận

169

Tại Công văn số 233/TTg-NN, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận UBND tỉnh Tiền Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 47,86 ha đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Cụm Công nghiệp Gia Thuận 2 tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Cụm Công nghiệp Gia Thuận - Ảnh 1.

Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Cụm Công nghiệp Gia Thuận.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang tiếp thu và thực hiện đầy đủ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất rừng được Thủ tướng Chính phủ phân bổ; chịu trách nhiệm toàn diện về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư… đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Tiền Giang đảm bảo phù hợp với pháp luật đất đai, Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và pháp luật lâm nghiệp và quy định pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai; về quyết định và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định, nội dung đề xuất việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Cụm Công nghiệp Gia Thuận 2 tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn Báo Điện tử Chính Phủ

https://baochinhphu.vn/chuyen-muc-dich-su-dung-dat-de-thuc-hien-du-an-cum-cong-nghiep-gia-thuan-102230410144914494.htm

Chia sẻ