Nghị quyết về việc ủy quyền vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại BIDV-CN Tiền Giang.

733

File đính kèm: THG-Nghị quyết về việc uy quyen vay von, bao lanh, mở L/C tại BIDV CN Tiền Giang.

Chia sẻ