Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

1071

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021
Báo cáo hoạt động HĐQT
Báo cáo hoạt động BKS
Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017
Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016
Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
Tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận
Tờ tình thù lao HĐQT
Tờ trình xin bổ sung ngành nghề
Tờ trình thực hiện DA đầu tư cụm CN Gia Thuận 1
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
To trình bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021
Tờ trình bầu cử TV BKS nhiệm kỳ 2017 -2021

 

Chia sẻ