THG – CBTT Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019

640

File đính kèm: THG – CBTT chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 2.2019

Chia sẻ