THG – CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Văn phòng đại diện và phê duyệt đầu tư DA đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường

958

THG – CBTT NQ thành lập văn phòng đại diện và phê duyệt đầu tư DA đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường

Chia sẻ