THG- CBTT NQ HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 3.2020 bằng tiền mặt, chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 và hợp đồng giao dịch với các bên liên quan

550

File đính kèmNQ HĐQT v/v tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền mặt, chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 và hợp đồng giao dịch với các bên liên quan

Chia sẻ