THG – Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016

953

THG – Ngày 15/05/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM có thông báo số 606/TB-SGDHCM Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016 (Mã CK: THG)

File đính kèm: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

Chia sẻ