THG – Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

921

Ngày 22/9/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM có thông báo số 1070/TB-SGDHCM Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 (Mã CK: THG)
File đính kèm: THG – Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Chia sẻ