THG – CBTT NQ HĐQT về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại BIDV – CN Tiền Giang

258

File đính kèm: CBTT NQ HĐQT ủy quyền TGĐ vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại BIDV – CN Tiền Giang

Chia sẻ