THG – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

936

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Báo cáo hoạt động HĐQT
Báo cáo hoạt động BKS
Tờ trình thông qua BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2017 đã được kiểm toán
Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
To trinh phuong an phan phoi loi nhuan
Tờ trình kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2018
Tờ trinh quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017, mức dự kiến năm 2018
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
Tờ trình thay đổi địa chỉ và trụ sở chính của Công ty

 

Chia sẻ