THG – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

883

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Quy chế bầu cử
Báo cáo hoạt động HĐQT
Báo cáo hoạt động BKS
Tờ trình thông qua BCTC năm 2018
Tờ trình kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2019
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
Tờ trình sửa đổi điều lệ
Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
Tờ trình bổ sung thành viên độc lập HĐQT
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Chia sẻ