THG – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

416

1. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ
2. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021
3. Báo cáo hoạt động BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021
4. Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán
  4.1 Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán
  4.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán
5. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2021
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021
7. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
  9.1 Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
  9.2 Dự thảo Điều lệ Công ty
10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
   – Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
11. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động HĐQT
   – Dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT
12. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động BKS
   – Dự thảo Quy chế hoạt động BKS
13. Tờ trình số lượng thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021
14. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
15. Phiếu biểu quyết các nội dung

Chia sẻ