THG – Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

794

1. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020
3. Báo cáo hoạt động BKS năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019
5. Tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
7. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và mức dự kiến năm 2020
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
9. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh 
10. Tờ trình thành lập cơ quan giúp việc cho HĐQT
11. Tờ trình đầu tư dự án Cụm công nghiệp Gia Thuận 2
12. Tờ trình đầu tư dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường
13. Nội dung chương trình ĐH
14. Phiếu biểu quyết
15. Dự thảo Nghị quyết ĐH

Chia sẻ