THG – Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

478

1. Quy chế làm việc Đại hội
2. Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử HĐQT, BKS
3. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022
4. Báo cáo hoạt động Ban TGĐ năm 2021 và kế hoạch năm 2022
5. Báo cáo hoạt động BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022
6. Tờ trình thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán
    6.1 Báo cáo tài chính riêng năm 2021
    6.2 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
7. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022
8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuân, chi cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022
9. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
10. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022
11. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
12. Tờ trình chiến lược phát triển công ty 2022 – 2026 và định hướng đến 2031
13. Tờ trình thông qua việc bổ sung chi tiết các hoạt động của từng ngành nghề đề lập báo cáo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
14. Tờ trình thông qua việc đầu tư Dự án Đường D7 và khu dân cư hai bên đường
15. Tờ trình thông qua việc đầu tư Dự án Đường Nguyễn Trọng Dân và khu dân cư hai bên đường
16. Tờ trình bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 (đính kèm sơ yếu lý lịch)
17. Tờ trình bầu cử BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026 (đính kèm sơ yếu lý lịch)
18. Mẫu phiếu biểu quyết
19. Dự thảo NQ ĐHĐCĐ năm 2022

Chia sẻ