THG – Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

324

1. Quy chế làm việc Đại hội
2. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2022
4. Báo cáo của Ban TGĐ về hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023
5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
    6.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán
    6.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán
7. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023
8. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023
9. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023
10. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023
11. Tờ trình hủy phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022
12. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
13. Tờ trình xóa nợ phải thu khó đòi trên 10 năm đã trích dự phòng 100%
14. Tờ trình giao dịch với các bên liên quan
15. Tờ trình đầu tư dự án Đường D7 và Khu dân cư hai bên đường
16. Tờ trình khen thưởng Người lao động Công ty
17. Mẫu phiếu biểu quyết
18. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Chia sẻ