THG – Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

405

1. Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
3. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT;
4. Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và kế hoạch năm 2024;
5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
6. Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán
7. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
9. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
10. Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024;
11. Tờ trình về việc giao dịch với các bên có liên quan;
12. Tờ trình thông qua việc đầu tư DA đường và KDC hai bên đường Vành đai phía Đông – đoạn 1 ;
13. Tờ trình thông qua việc đầu tư DA Đường số 4 và KDC hai bên đường;
14. Tờ trình về việc khen thưởng cho Người lao động Công ty;
15. Phiếu biểu quyết nội dung ĐH;
16. Dự thảo Nghị quyết ĐH.


Chia sẻ