THG – Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và các biểu mẫu kèm theo

768

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2. Giấy đăng ký tham dự họp và ủy quyền tham dự họp
3. Thông báo ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT
4. Giấy đề cử HĐQT độc lập
5. Giấy ứng cử HĐQT độc lập
6. Biên bản họp nhóm cổ đông
7. Sơ yếu lý lịch

Chia sẻ