THG – Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 và hồ sơ kèm theo

932

Thư mời
Giấy ủy quyền và đăng ký dự họp
Chương trình ĐH
Giấy đề nghị ứng cử TV HĐQT
Giấy đề nghị ứng cử TV BKS
Giấy đề cử TV HĐQT
Giấy đề cử TV BKS
Biên bản họp nhóm đề cử TV HĐQT, BKS
Mẫu SYLL ứng cử viên HĐQT
Mẫu SYLL ứng cử viên BKS
Giấy xác nhận sở hữu cổ phần

Chia sẻ