THG – Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

1281

Ngày 11/06/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Mã CK: THG) nhận được Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM số 790/TB-SGDHCM ngày 07/06/2018 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu.
File đính kèm: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

Chia sẻ