TICCO Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

644

Sáng ngày 19/04/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang – TICCO (Mã CK: THG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Đại hội được diễn ra với sự tham dự của 166 cổ đông và đại diện ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.669.206 cổ phần, chiếm 87,26 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
Trong năm 2020, với nổ lực và quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cấp quản lý và toàn thể nhân viên Công ty đã đạt được những thành công vượt bậc với kết quả sản xuất kinh doanh như: doanh thu đạt 1.782  tỷ đồng tăng 27,29% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 167 tỷ đồng tăng 45,68% so với kế hoạch và chia cổ tức 60%/vốn điều lệ. Điều này đáp ứng được sự mong đợi của Quý cổ đông.

Trong cuộc họp, các nội dung đã được biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao, bao gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.
Trong năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nâng cao công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để phát huy những thành quả đạt được của năm 2020 và cố gắng hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đã đặt ra.

Chia sẻ