THG – Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

919

Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016
Báo cáo hoạt động BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016
Báo cáo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về sửa đổi, bổ sung lần 4
Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và KH phân phối lợi nhuận năm 2016
Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến năm 2016
Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ năm 2016
Tờ trình đầu tư dự án Nhà Văn phòng TICCO
Tờ trình xin ngân sách đào tạo tuyển dụng cho toàn hệ thông TICCO năm 2016
Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT

Chia sẻ